Eetikakoodeks

1. Osutame teraapiateenust kliendile sõltumata rahvusest, rassist, religioonist, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest meelsusest, sotsiaalsest kuuluvusest, majanduslikust seisust või valitud elustiilist. Kui me ei saa mingil põhjusel teenust osutada, informeerime abivajajat teistest abisaamise võimalustest.

2. Austame kliendi religioosseid tõekspidamisi ega püüa teda kallutada ühegi religiooni ega kombestiku suunas.

3. Lepime kliendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha ja hinna ning maksmise korra ja peame sellest kinni.

4. Ei võta ega paku vahendustasu meile suunatud või muule spetsialistile suunatud kliendi eest.

5. Anname kliendile tõest teavet Imago Suhteteraapia meetodi ja võimaluste kohta ega tekita kavatsuslikult kliendile ebarealistlikke ootusi teraapia tulemuslikkuse osas.

6. Anname kliendile tõest teavet oma pädevuse, väljaõppe ja liikmelisuse kohta, kui klient seda soovib.

7. Hoolitseme aktiivselt oma erialase kvalifikatsiooni säilimise ja arendamise eest.

8. Meie tööruum ja selle sisustus vastavad teraapia eesmärkidele ja on puhtad ja korras.

9. Me järgime isikliku hügieeni reegleid.

10. Me ei tööta kliendiga, kui meie võime praktiseerida on kahjustunud.

11. Peame esmatähtsaks kliendi heaolu ja tema arengut. Vastutame oma terapeutilise tegevuse eest, austades kliendi vajadusi ja tema selgelt väljendatud soove. Kui kliendi soovid ja meie põhimõtted on lepitamatus vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.

12. Me ei diagnoosi, ravi ega tee ettekirjutusi probleemide suhtes, mis jäävad väljapoole meie kompetentsuse piire.

13. Säilitame oma töös professionaalset distantsi, hoides lahus professionaalsed ja isiklikud suhted. Hoidume topeltrollidest abivajajaga- pereliige, lähedane sober, alluv, ülemus, superviisor-, kui see võiks mõjutada meie terapeutilist otsustusvõimet.  

14. Me ei kasuta oma klienti ära mingil moel.

15. Kohtume kliendiga ainult teraapiaseanssideks kokku lepitud eesmärgil ega astu temaga intiimsuhtesse teraapia ajal ja ühe aasta jooksul peale teraapia lõppemist.

16. Me aktsepteerime kolleege ja teisi teraapia meetodeid.

17. Tunnustame ja kaitseme teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid oma publikatsioonides ja esinemistes vastavalt.

18. Tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse piirides ja EISÜ mainet hoides. Väldime ülepaisutatust, ebatäpsust ja eksitavaid väiteid.

19. Kaasliikme ebakohast professionaalset tegutsemist märgates arutame võimalusel seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemust, anname sellest EISÜ eetikakomisjonile kirjalikult teada.

20. Terapeudil on soovitav teha juhtumi kohta ülestähendusi. Sellisel juhul hoiab ta neid viisil, et oleks kindlustatud nende säilimine ja konfidentsiaalsus. Terapeut on kursis kehtiva seadusandlusega ja lähtub sellest klienti puudutavate andmete säilitamisel.

Konfidentsiaalsus:

a: informatsiooni kliendi kohta antakse ainult juhtumiga seotud professionaalidele seadusega sätestatud korras. Kirjalikes ja suulistes ettekannetes esitatakse ainult andmeid, mis on otseselt seotud päringuga, igal võimalikul juhul püütakse vältida asjatuid privaatsuse rikkumisi.

b: terapeut peab informeerima klienti konfidentsiaalsuse säilitamise piiridest.

c: enne andmete avaldamist kliendi kohta tuleb temalt selleks nõusolek saada.

d: informatsiooni kliendi kohta ei avaldata kolmandatele osapooltele ilma tema nõusolekuta, kui ei ole otsest ohtu kliendile endale või ühiskonnale. Viimasel juhul antakse informatsiooni asjaga seotud perekonnaliikmetele, vastavatele professionaalidele või võimuesindajatele.

21. Kui terapeut soovib teha seansist/seanssidest heli ja/või videosalvestusi, peab ta selleks klientidelt taotlema kirjaliku nõusoleku enne salvestatava seansi algust.

22. Seansist/seanssidest tehtud salvestusi on lubatud kirjaliku nõusoleku korral korral demonstreerida ainult professionaalide ringkonnas, kellele laieneb konfidentsiaalsuse säilitamise kohustus salvestusel kujutatud isikute suhtes.

23. Salvestuse üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes õppeotstarvel. Kui salvestust soovitakse õppeotstarbeliseks kasutamiseks üle anda, tuleb üleandjal nõuda saajalt garantii kirjalikus vormis salvestuse kasutamiseks. Koos salvestuse üleandmisega kandub ka vastutus salvestuse eetilise kasutamise s.t. kujutatud isikute privaatsuse arvestamine, konfidentsiaalsuse säilitamine ja salvestuse sihipärane kasutamine, eest salvestuse saajale garantii allakirjutamise momendist alates.